Tutaj jesteś: Strona główna » Zasady sprzedaży

Kategorie

Kontakt

 • Krzysztof Zieliński
 • Krzysztof Zieliński
  NIP: 7262374538
 • E-mail:sklep@reczne-robotki.pl
 • Telefon884 370 021
 • Godziny działania sklepu8.00-15.00
  Proszę o niewykorzystywanie danych teleadresowych do przesyłania zapytań o pozwolenie wysłania oferty, reklam i innego rodzaju SPAM-u i śmieci.

Zasady sprzedaży


Informuję, że strony sklepu RECZNE-ROBOTKI.pl wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.


I. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego RECZNE-ROBOTKI.pl, dostępnego pod adresem www.reczne-robotki.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

2.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3.    Sklep internetowy Reczne-robotki.pl działający pod adresem www.Reczne-robotki.pl z siedzibą w Łodzi 91-855 przy ul. Łagiewnickiej 103A, NIP 7262374538 właściciel Krzysztof Zieliński zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (zwany w dalszej części Regulaminu Sklepem). 

4.    Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

5.    Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Usługodawcę ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.

6.    Sklep internetowy www.Reczne-robotki.pl jest platformą handlową umożliwiającą zakup produktów fabrycznie nowych.

7.    Zamówienia w Sklepie mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, które posiadają zdolność do czynności prawnych i zwane są w dalszej części Regulaminu Klientem.

8.    Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Sklepem. 

9.    Zakładając konto oraz dokonując zakupów w Sklepie Klient akceptuje Regulamin.

10. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego RECZNE-ROBOTKI.pl, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

11. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

12. Informacja o cenie podawana na stronie www.reczne-robotki.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.

13. W przypadku zawierania Umowy sprzedaży drogą telefoniczną i niepodania przez Klienta adresu e-mail cena ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez Usługodawcę w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem.

14. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat Produktów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

15. Warunkiem przeprowadzenia transakcji w Sklepie (dotyczy Klientów, którzy nie dokonywali wcześniej zakupów za pośrednictwem Sklepu) jest przeprowadzenie rejestracji (poprawne wypełnienie wymaganych pól formularza rejestracyjnego, wraz z zaakceptowaniem Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży). Rejestracji dokonuje się na stronie ZAŁÓŻ KONTO TERAZ.

o   Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane przez Sklep do celów realizacji Zamówienia (umowy sprzedaży) oraz do celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, przy czym Klient, będący osobą fizyczną, składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów wcześniej wymienionych 

II. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Reczne-robotki.pl

1.          Usługodawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.

2.          Klient zobowiązany jest w szczególności do:

         a.          korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

        b.          niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

         c.          korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

        d.          niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

         e.          korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

         f.          korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego Reczne-robotki.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

3.          Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia drogą telefoniczną.

4.          Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

III. Ceny

1.    Wszystkie ceny podane są w złotych polskich. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.

2.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu.

3.    Sklep zastrzega możliwość zmiany ceny w przypadku gdy wystąpi błąd w cenniku lub cena towaru nie będzie zgadzała się z ceną realną, w przypadku błędów technicznych, bądź błędów wynikających ze złego wprowadzenia,

4.    Sklep Reczne-robotki.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania niezbędnych danych do realizacji zamówienia,

 IV. Zamówienie

1.    Klient może Kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną wybrane Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną i niepodania przez Klienta adresu e-mail Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez Usługodawcę złożenia Zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej. Do czasu zawarcia ww. umowy na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.

2.    Złożone Zamówienia będą potwierdzane przez Sklep e-mailem w przeciągu od 1 do 2 dni roboczych (poniedziałek-piątek) od chwili dostarczenia Zamówienia na serwer Sklepu. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawiania dokumentów bez konieczności uzyskania podpisu Klienta i do wysłania ich na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

3.    Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia od pracownika Sklepu. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem (Kupującym) oraz Sklepem (Sprzedającym).

4.    Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych, a w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby lub firmy.

5.    Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do wypełnienia przez Klienta Formularza Zamówienia, a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu - do odstąpienia od realizacji Zamówienia.

6.    Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości. 

7.    Warunkiem realizacji zamówienia jest rejestracja klienta na stronie sklepu Reczne-robotki.pl oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu. prawidłowe wypełnienie formularza przy dokonywaniu zamówienia, dostępność zamówionego produktu w magazynie.

V. Termin realizacji zamówienia

1.    Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu należności za zamówienie na konto bankowe Sklepu. 

2.    Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili skompletowania wszystkich składowych zamówienia i przygotowania towaru do wysyłki (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze). 

3.    Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia towaru jest podanie przez Klienta wszystkich niezbędnych danych. Jeśli Klient wybiera płatność przelewem, data księgowania przelewu jest dniem, w którym zamówienie zostaje wysłane do realizacji - przy czym termin realizacji zamówienia liczony jest od następnego dnia po wpływie pełnej ceny na konto bankowe Sklepu.

4.    Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów. 

5.    Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. 

6.    W przypadku anulowania przez Sklep zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone. 

VI. Formy płatności

 1. W Sklepie istnieje możliwość płatności przelewem na konto bankowe Santander Bank - 87 1090 2705 0000 0001 5433 5470 pełnej wartości zamówienia z góry
 2.  Istnieje możliwość zapłaty przelewem bankowym poprzez platformę PRZELEWY24 płatność w czasie rzeczywistym.
 3. Istnieje możliwość zapłaty kartą kredytową poprzez platformę PRZELEWY24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4.  Podstawą dokonania płatności jest e-mail potwierdzający dostępność zamawianych produktów wysłany przez Sklep do Klienta.

VII. Dostawa i koszty transportu

1.    Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary transportem własnym, przesyłką kurierską, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia

2.    Koszt transportu uzależniony jest od odległości do miejsca dostawy, oraz wagi przesyłki i ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie. 

3.    Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów dostawy. Klient jest informowany o zrealizowaniu zamówienia poprzez e-mail w dniu wysyłki. 

4.    Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient ma obowiązek sprawdzić przesyłkę i jej zgodność z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia:

              a.          Uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

             b.          Niekompletności przesyłki,

              c.          Niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia

należy, w obecności Kuriera, sporządzić protokół reklamacyjny, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia przesyłki/towaru. Należy również skontaktować się z obsługą Sklepu informując o zdarzeniu wysyłając e-mail na adres sklep@reczne-robotki.pl

5.          Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie na Klienta przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności jego utratą.

6.          Dopuszczalny jest również odbiór osobisty przez Klienta po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca oraz terminu odbioru i wcześniejszej wpłacie na konto (sklep nie prowadzi sprzedaży za gotówkę)

VIII. Uprawnienia do odstąpienia od Umowy

1.    Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Powyższe dotyczy przypadku, o którym mowa w treści art. IV ust. 1 Zasad Sprzedaży. Punkt ten dotyczy tylko klientów indywidualnych.

2.    Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Krzysztof Zieliński; Łagiewnicka 103A; 91-855 Łódź i adres e-mail sklep@reczne-robotki.pl Formularz zwrotu dostępny jest do pobrania TUTAJ

3.    Wskazany w art. VIII ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru.

4.    Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony. Towar musi być zwrócony w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu. Sklep wskazuje adres gdzie klient powinien wysłać lub dostarczyć towar.

5.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:

         a.          mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zabrudzenia) lub

        b.          wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym,

6.          Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

7.          Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Krzysztof Zieliński; Łagiewnicka 103A; 91-855 Łódź. Przed odesłaniem klient powinien mailowo lub telefonicznie poinformować sklep o zamiarze odesłania towaru.

8.          Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi klient

9.          Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

IX. Niezgodność Towaru z umową.

1.    Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

2.    W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3.    Usługodawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie bezpośrednio w Sklepu lub przesłać na adres: Krzysztof Zieliński; Łagiewnicka 103A; 91-855 Łódź, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udziela Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.reczne-robotki.pl

X. Reklamacje c.d.
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu